Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Suxestións e queixas

Buzón de suxestións

A Consellería de Política Social pon a túa disposición o seguinte formulario para que nos remita as túas consultas e suxestións.

Para queixas formais ten á súa disposición un servizo telemático proporcionado pola Xunta de Galicia.

Nome

Correo electrónico

Mensaxe

captcha
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamentoXunta de Galicia – Consellería de Política Social
Finalidades do tratamentoXestión das consultas, queixas ou suxestións de carácter informal dirixidas pola cidadanía á Consellería así como a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar das mesmas.
Lexitimación para o tratamentoConsentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datosOutras Administracións públicas de ámbito estatal, autonómico ou local, no exercicio das súas correspondentes competencias así como outras entidades colaboradoras na prestación de servizos de no ámbito social cando sexa necesario para a xestión da súa consulta ou petición.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicionalhttps://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos


Consellería de Política Social
San Caetano, s/n 15871 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 544 619
Fax: 981 545 620