Consellería de Política Social

FAMILIAS NUMEROSAS

Requisitos

As fillas e fillos deberán cumprir as seguintes condicións:

 

  • Ser solteiras ou solteiros e menores de 21 anos, a non ser que teñan unha discapacidade ou se atopen incapacitados para traballar. A idade poderase ampliar ata 25 anos se cursan estudos axeitados á súa idade e titulación ou encamiñados á obtención dun posto de traballo.
  • Convivir coa persoa ou persoas ascendentes.
  • Depender economicamente da persoa ou persoas ascendentes. Entenderase que teñen dependencia económica cando, no caso de ter ingresos, estes non sexan superiores no cómputo anual, ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente, salvo que percibise pensión non contributiva por invalidez (en cuxo caso non operará tal límite), ou contribúa ao sustento da familia nos supostos establecidos na lei.


As persoas integrantes da unidade familiar deberán:

 

  • Ser españolas o nacionais dun estado membro da Unión Europea ou dalgún dos restantes estados que formen parte do acordo sobre o Espazo Económico Europeo.
  • Ter a súa residencia en territorio español ou, de tela noutro estado membro da Unión Europea ou que sexa parte do acordo sobre o Espazo Económico Europeo e que, como mínimo, unha das persoas ascendentes da unidade familiar exerza unha actividade por conta allea ou por conta propia en España.


As persoas nacionais doutros países terán dereito ao recoñecemento de familia numerosa sempre que os membros beneficiarios residan en España nos termos establecidos na Lei orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, reformada pola Lei orgánica 8/2000, de 22 de decembro e a súa normativa de desenvolvemento.
 

 

Unidos pola familia

Unidos pola familia