Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Sala de comunicación > Publicacións

Publicacións

As publicacións que a Consellería estima do teu interese son as seguintes:

  Estatística de protección de menores

  • Resumo:

   Publicación anual con información estatística sobre os menores en situación de desprotección e sobre adopcións.

   Define as distintas figuras legais que protexen a situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, ben sexa familiar ou residencial.

   Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na súa doble vertiente, nacional e internacional.

   Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores e ás súas familias levadas a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

  • Ano de edición:
   2001-
  • Idioma:
   Galego
  • Área temática:
   Política social
  • Publicación:
   Electrónica en rede
  • N. de páxinas:
   35 p.
  • Formato:
   24 x 17
  • ISSN:
   1889-8025
  • DL:
   C 2955-2009
  • Tipo Doc:
   Publicación periódica
  • Periodicidade:
   Anual
  • Observación:

   Título anterior (ata 2008): Estatística de adopcións e acollementos  (ISSN: 1139-644X e D.L. OU 99-2001

   Ed. impresa ata o ano 2009. A partir de 2010, edítase unicamente en rede.

   Operación estatística 25201 do Plan Galego de Estatística 2007-2011 e Operación estatística 25-601 do Plan Galego de Estatística 2012-2016

  • Ano do tomo:
   2001-

  Estatística de familias numerosas

  • Resumo:

   Operación estatística extraída da información facilitada polos propios interesados sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa así mesmo, sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

  • Ano de edición:
   1998-
  • Idioma:
   Galego
  • Área temática:
   Política social
  • Publicación:
   Electrónica en rede
  • Formato:
   24 x 17 cm
  • ISSN:
   1139-4420
  • DL:
   OU 166-2001
  • Tipo Doc:
   Publicación periódica
  • Periodicidade:
   Anual
  • Observación:
   Peridodicidade semestral de 1998 a 2006. A partir de 2007 pasa a ser de periodicidade anual.
   No ano 2010 pasa de ser publicación impresa a electrónica en rede.
  • Ano do tomo:
   1998 (1ª semestre)- .

 • Boletín de Benestar

  Sección de Publicacións da Subdirección de Coordinación Administrativa
  2016