Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Procedementos administrativos

Borrador do decreto da Dependencia 2009, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Documentos relacionados
Contacto