Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

II plan Galego de Inclusión Social (2007 - 2013). Presentación.

  • Descrición longa:

    A abordaxe do fenómeno da pobreza e a exclusión social é relativamente recente en Galicia e vai parello ao proceso de construcción dun sistema galego de servizos sociais.


    Da análise da pobreza e exclusión en Galicia, das consultas realizadas a administracións involucradas e das orientacións dos organismos europeos competentes surde a necesidade dun II Plan Galego de Inclusión Social.


    O II Plan Galego de Inclusión Social nace coa vocación de constituirse como un instrumento decisivo de loita contra a pobreza e a exclusión social e coa finalidade de modernizar e potenciar o modelo social galego baseado nos principios de solidariedade e protección das persoas máis vulnerables

Documentos relacionados