Consellería de Política Social

NORMATIVA SOBRE DEPENDENCIA

Normativa Autonómica

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (DOG nº 245 do 18 de decembro)

 

  • Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e acreditación dos programas e dos centros de servizos sociais (DOG nº 147, do 31 de xullo

 

  • Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 187, do 26 de setembro) (Derogado)

 

  • Decreto 19/2008, do 7 de febreiro (DOG nº 36, do 20 de febreiro) polo que se crea a Rede Galega de centros de día de Atención Social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

 

  • Orde do 25 de xuño de 2008, (DOG nº 138, do 17 de xullo) polo que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de día e as unidades de atención social para persoas que padecen alzheimer e outras demencias.

 

  • Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOG nº 22, do 2 de febreiro de 2010).

 

 

 

Dependencia