Consellería de Política Social

FAMILIAS NUMEROSAS

Normativa Aplicable


  • Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE nº 277 do 19.11.2003)
  • Lei 52/2003, do 10 de decembro, de disposicións específicas en materia de Seguridade Social (BOE nº 296 do 11.12.2003)
  • Lei 40/2007, do 4 de decembro, de medidas en materia de Seguridade Social (BOE nº 291 de 5.12.2007)
  • Resolución da Dirección Xeral de Rexistros e Notariado de 31 de maio de 1984 pola que se regula a expedición do duplicado do libro de familia, en supostos de divorcio e separación (BOE do 15.09.1984)
  • Real decreto 1621/2005, do 30 de decembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE nº 15 do 18.01.2006)

 

 

Unidos pola familia

Unidos pola familia