Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Decreto ]

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diver-sidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG nº 242 do 21.12.2011)

Data de publicación no D.O 21/12/11
  • Tipo de contido:
    Regulamentación
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica
Documentos relacionados