Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Decreto ]

Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado. (DOG nº 201 do 20.10.2011)

Data de publicación no D.O 20/10/11
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica