Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde ECD/2489/2012, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e se establecen as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento. (BOE nº 280 do 21.11.2012)

Data de publicación no D.O 21/11/12
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal
Documentos relacionados