Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

Lei 40/2007, de 4 de decembro, de medidas en materia de Seguridade Social. "Disposición adicional novena: Aos efectos da aplicación da Lei Xeral da Seguridade Social, entenderase que están afectadas por unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 65% aquelas persoas que xudicialmente foran declaradas incapaces" (BOE nº 291 do 05.12.2007) (Suplemento en galego nº 32 do 14.12.2007)

Data de publicación no D.O 05/12/07
  • Observacións:

    A finalidade desta Lei ven constituída pola necesidade de dar o adecuado soporte normativo a boa parte dos compromisos relativos a acción protectora incluídos no referido Acordo e que afectan, substancialmente, á incapacidade temporal, incapacidade permanente, xubilación e supervivencia.