Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde do 26 de marzo de 2004 pola que se modifican os importes máximos subvencionables das distintas modalidades do programa de cheque asistencial establecidos na Orde do 5 de decembro de 2000.

Data de publicación no D.O 26/03/04
  • Observacións:

    O Decreto 176/2000, do 22 de xuño, regula o programa de atención a persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial. A Orde de 5 de decembro de 2000, modificada pola Orde do 30 de abril de 2001, desenvolve o citado decreto e establece no seu artigo 10 os importes máximos subvencionables das distintas modalidades do cheque. O incremento de custos na prestación de servizos asistenciais aconsella modificar os importes máximos subvencionables, polo que en virtude das funcións atribuídas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente.