Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Outro ]

Corrección de erros.- Orde do 30 de abril de 2001 pola que se modifica a do 5 de decembro de 2000, pola que se regulan as axudas económicas para a atención de persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial e a inclusión no programa das entidades prestadoras de servizos sociais.

Data de publicación no D.O 30/04/01
  • Observacións:

    Advertido erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 92, do 14 de maio de 2001, cómpre face-la seguinte corrección:

    Na páxina 6.399, no artigo único, no punto 2º, parágrafo primeiro, onde di: «... polo tanto, a contía mínima mensual subvencionable será a diferenza...».

    Deberá dicir: «... polo tanto, a contía máxima mensual subvencionable será a diferenza...».
     

Documentos relacionados