Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde de 8 de xaneiro de 1986 pola que se aproban os novos baremos de admisións, traslados e permutas nos centros residenciais para a terceira idade do instituto nacional de servizos sociais (imserso), da seguridade social.

Data de publicación no D.O 08/01/86
 • Observacións:

  A experiencia na aplicación dos vixentes baremos de admisións, traslados e permutas nos centros residenciais para a terceira idade, dependentes do IMSERSO, esixe levar a cabo una modificación dos mesmos, xa que se detectaron defectos e imprecisións no tratamento de algunhas situacións en ausencia de variables que se consideran necesario incorporar para unha correcta valoración. A actualización e adecuación do baremo posibilitara que a obrigada información aos interesados, lles chegue en términos precisos e claros. O real decreto 530/1985 polo que se determina a estrutura orgánica básica do ministerio de traballo e seguridade social e se suprimen determinados organismos autónomos do departamento, suprime o organismo autónomo instituto nacional de asistencia social, quedando extinguida a súa personalidade xurídica e atribúe as xestión de centros e institucións de carácter estatal e as relativas a centros e servizos pendentes de transferencia ás comunidades autónomas e ao instituto nacional de servizos sociais. 


  A súa estrutura á a seguinte:

   

  • Primeiro
  • Segundo
  • Disposición Derrogatoria
  • Anexo I: Baremo de admisións na valoración dos expedientes de solicitude de ingresos en residencias para a terceira idade, do IMSERSO
  • Anexo II: Baremo de Traslados e Permutas