Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.(DOG nº 245 do 18.12.2008)

Data de publicación no D.O 18/12/08
 • Tipo de contido:
  Regulamentación
 • Estado:
  Vixente
 • Observacións:

  Esta lei ten por obxecto estruturar e regular, como servizo público, os servizos sociais en Galicia para a construción do sistema galego de benestar.

  Mediante a presente lei os poderes públicos galegos garanten como dereito recoñecible e esixible o dereito das persoas aos servizos sociais que lles correspondan en función da valoración obxectiva das súas necesidades, co fin de posibilitar que a súa liberdade e igualdade sexan reais e efectivas, removendo os obstáculos que impiden ou dificultan a súa plenitude e facilitando a participación de todas e todos na vida política, económica, cultural e social.

  Así mesmo, constitúe o obxecto da presente lei posibilitar a coordinación do sistema galego de servizos sociais cos demais elementos do sistema galego de benestar e coas políticas públicas sectoriais que incidan sectorial ou transversalmente na mellora do benestar da cidadanía galega.