Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Infancia > Protección da Infancia > Intervención dos servizos sociais ante os casos de maltrato

Protección da infancia

Intervención dos servizos sociais ante os casos de maltrato

Cando un neno, nena ou adolescente é maltratado, é importante distinguir entre dúas diferentes situacións: se o maltrato se dá fóra do contexto familiar, unha vez que os pais ou titores son coñecedores desta situación son eles quen deben tomar as medidas necesarias para garantir a protección do seu fillo ou filla, coa colaboración dos servizos sociais, educativos, sanitarios, policiais, etc, segundo proceda.  En cambio, cando o maltratador é precisamente unha das persoas encargadas de protexer ao neno ou nena, debe intervir a Administración Pública como Entidade de Protección de Menores.

A primeira actuación dos servizos sociais ante a comunicación dun caso de maltrato é constatar se efectivamente responde a un maltrato real e, neste caso, a súa gravidade e a urxencia da intervención. Se é de carácter leve ou moderado  establecerase un plan de intervención coa familia, traballando diversos aspectos educativos, psicolóxicos, sociais, etc, en función das necesidades.

En caso de valorarse que o maltrato é grave adoptarase a medida de protección correspondente, poranse os feitos en coñecemento do Ministerio Fiscal e prestarase a atención terapéutica axeitada. Todo iso sen prexuízo de poñer en marcha un Plan de intervención coa familia, para traballar a reintegración familiar.  

Ante unha situación de desprotección dun neno ou nena, a actuación da Xunta de Galicia está orientada polos criterios de intervención mínima (conforme ao que se debe evitar, sempre que posible, que sexa separado do contorno familiar), flexibilidade e proporcionalidade, para garantir en todo momento a adecuación das medidas á situación concreta do menor. Todo iso baixo o principio xeral, que preside todas as actuacións en relación coa infancia, de primacía do interese do menor sobre calquera outro interese de terceiras persoas, por lexítimo que este poidera ser.

Ligazóns relacionadas

 

Teléfono do neno