Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Inclusión > Inmigración

Inmigración

A política en materia de inmigración en Galicia é competencia da Dirección Xeral  de Familia e Inclusión, a través do Servizo de Inmigración, que leva a cabo as seguintes funcions:


Servizo de Inmigración.
Corresponderalle a este servizo o exercicio das seguintes funcións:

  • A elaboración, seguimento e avaliación dos plans e programas relacionados coa inmigración.
  • A execución de accións dirixidas á integración social dos inmigrantes.
  • A formación, información e asesoramiento ás persoas inmigrantes.
  • A xestión administrativa e xustificación das axudas e subvencións que en favor das persoas inmigrantes estableza a Dirección Xeral de Familia e Inclusión ou colaboración n a xestión doutras axudas a favor destes colectivos que establezan outros departamentos administrativos.
  • A coordinación dos puntos de información ás persoas inmigrantes das diferentes administracións e entidades colaboradoras.
  • Todos aqueles asuntos ou materias que pola sua natureza análoga lle sexan encomendados.

Normativa:
A Lei orgánica 4/2000, sobre dereitos e libertades dos extranxeiros en España tras a súa reforma pola lei orgánica 2/2009.

Real Decreto 557/2011, do 20 de abril, polo que se aproba seu reglamento. (Descargar PDF)

Ligazón coa Seguridade Social onde están publicados os convenios bilaterais que hay actualmente.


Axudas  e   subvencións:
- Orde do 28 de maio de 2013 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social e procédese á súa convocatoria para o ano 2013 (cofinanciada parcialmente por o Fondo Social Europeo). DOG 30.05
Descargar PDF


- Orde de 6 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións de programas desenvolvidos por as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e procédese a a súa convocatoria para o exercicio 2013 cofinanciada polo Fondo Social Europeo 2007/2013. (DOG 12.08)
Descargar PDF

Informes esforzo de integración
A Comunidade Autónoma é competente para a emisión de informes de esforzo de integración en aplicación do Regulamento que desenvolve a Lei orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, tras a súa reforma pola Lei orgánica 2/2009, de 11 de decembro, coa finalidade de valorar a integración dos cidadáns estranxeiros residentes en Galicia, nos procesos de renovacións das autorizacións administrativas de residencia.
Para iso terase en conta a participación activa de o estranxeiro en accións formativas destinadas ao coñecemento e respecto dos valores constitucionais de España, os valores estatutarios da Comunidade Autónoma na que resida, os valores da Unión Europea , os dereitos humanos, as liberdades públicas, a democracia, a tolerancia e a igualdade entre mulleres e homes así como a aprendizaxe das linguas oficiais do lugar de residencia.
 

 

 

Inmigración