Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Maiores > Servizo de proximidade > Centros residenciais

Solicitude de ingreso en prazas residenciais para persoas con autonomía

Orde do 16 de abril de 2014 pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados  en servizos prestados en centros propios ou concertados , no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

 

 

 

Teleasistencia